Positivt resultat i Växjö kommuns årsredovisning

Växjö kommun redovisar ett positivt resultat för 2023, med ett överskott på 155 miljoner kronor. I första hand är det högre skatteintäkter som gjort att överskottet blir större än beräknat.

Under 2023 har Växjö kommun haft fokus att stärka skolan och omsorgen, utveckla hållbarhetsarbetet och näringslivsarbetet samt skapa trygghet i hela kommunen. I princip alla riktningsmål är positiva och går i rätt riktning. En slutsats är att arbetet med likvärdig skola och bekämpa social utsatthet behöver intensifieras. Pensionskostnaderna för kommunen har påverkats av den ökade inflationen, vilket har lett till högre kostnader jämfört med vad som var budgeterat. Under året har antalet invånare i kommunen fortsatt att öka, men det går långsammare jämfört med tidigare år. Under 2023 har den sammanlagda sjukfrånvaron per anställd minskat, vilket troligen beror på satsningar på psykologisk trygghet och tillitsbaserat ledarskap.     

- Växjö kommun har en trygg och stabil ekonomi, men vi har fortfarande utmaningar att jobba med när det kommer till likvärdig skola och att bekämpa social utsatthet som gör att vi inte kan slå oss till ro som kommun, säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun.  

De flesta av kommunens nämnder redovisar en budget i balans eller positiva budgetavvikelser. Sammanlagt uppgår den positiva budgetavvikelsen till 76 miljoner kronor, där omsorgsnämnden är den nämnd som redovisar störst avvikelse på 49 miljoner kronor. Detta främst på grund av lägre antal verkställda platser inom särskilt boende och lägre volymer inom hemvården.  

- 2024 kommer bli ett tufft ekonomiskt år, där vi budgeterat för ett underskott på grund av fortsatt inflation, höga räntor och tillfälligt höga pensionskostnader. Att avsluta 2023 med ett överskott stärker vår redan stabila grund och gör oss mer robusta 2024 och framöver, säger Anna Rosander, ekonomi- och finanschef i Växjö kommun.  

Resultatet i kommunens bolagskoncern med VKAB som moderbolag är lägre jämfört med förra året främst på grund av lägre elintäkter, högre kostnader för bland annat biobränsle och räntor samt nedskrivning av fastighet. Nedskrivning av fastighet har gjorts i Vidingehem AB och är den främsta anledningen till en negativ avvikelse mot budget. VEAB har under 2023 inte heller nått budgeterat resultat, bland annat beroende på högre priser för råvaror och högre produktionskostnader för fjärrvärme och elproduktion. Övriga bolag inom koncernen redovisar resultat i nivå med budget. 

Årsredovisningen redovisades och beslutades av kommunfullmäktige under tisdagens sammanträde.  

Senast uppdaterad: 23 april 2024