Styrande dokument

Det finns många lagar och förordningar som styr kommunens arbete. Kommunen beslutar om allt från avgifter till reglementen för nämnderna.

Alla lagar och förordningar finns samlade i det som kallas kommunal författningssamling. I författningssamlingen finns dokument som har beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, med några få undantag. Författningssamlingen uppdateras regelbundet under året.

Dokumenten är indelade i olika ämnesområden, beroende på innehåll. De olika ämnesorådena är Avgifter och taxor, Bolagsordningar, Dokumenthanteringsplaner, Förbundsordningar, Lokala föreskrifter, Styrande dokument för priser och stipendier, Reglementen, Andra styrande dokument och Ägardirektiv och företagspolicy.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024