Information till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information kring ordning för valsedlar och regler vid röstmottagningsställen.

Bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen

Valnämnden har i § 48 2023-11-16 beslutat om hur valsedlar ska hanteras, ordnas och fyllas på i valsedelställen på samtliga röstmottagningsställen i Växjö kommun.

Valnämnden är, förutom blanka valsedlar, skyldiga att förse alla röstmottagningsställen med partivalsedlar för följande partier:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Värdigt liv (f.d. Feministiskt initiativ), Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Även andra partier än de som nämns ovan och som har anmält deltagande (sista anmälningsdag är 10 maj) har rätt att lämna sina valsedlar till röstmottagningsställena och få dem utplacerade på samma villkor som övriga partier. Valsedlarna ska vara placerade i alfabetisk ordning. Valnämnden tar inte emot några valsedlar centralt.

Det är viktigt att partierna är medvetna om att valnämnden inte ansvarar för om de valsedlar vi inte av lag är skyldiga att förse röstmottagningsställena med tar slut. Valnämnden har med andra ord ingen skyldighet att informera partierna eller på något annat sätt tillse att påfyllning till röstmottagningsställena sker. Partierna får således lämna så många valsedlar av detta slag att de inte tar slut eller själva regelbundet kontrollera hur många som finns kvar på röstmottagningsställena.

Valnämnden kommer dock göra ett undantag om ett parti blir utsatt för omfattande sabotage, exempelvis att någon tar med alla namnvalsedlar från ett röstmottagningsställe. Valnämnden kommer då i mån det är möjligt kontakta aktuellt parti så de får en möjlighet att fylla på sina namnvalsedlar. Partier kan lämna kontaktuppgifter till valnämnden.

Ordningen i valsedelställen

För varje plats (station) med valsedlar på ett röstmottagningsställe gäller följande:

  • Valsedlar placeras i alfabetisk ordning i ett eller flera likadana valsedelställ beroende på hur många partier som lämnar valsedlar.
  • Valsedlarna placeras i den första och tredje kolumnen (den mellersta kolumnen lämnas tom).
  • Skulle ett parti däremot ha två listor placeras den andra listan direkt under den första.
  • Blanka valsedlar läggs alltid längst till höger på den nedersta raden, antingen i det första eller sista valsedelstället beroende på om ett eller flera ställ behöver användas.

Påfyllning av valsedlar i valsedelsställen

Påfyllning av valsedlar som valnämnden av lag inte är skyldig att förse röstmottagningsställena med sker på följande sätt:

Partierna lämnar valsedlarna till röstmottagarna på respektive röstmottagningsställe. Röstmottagarna placerar sedan in valsedlarna enligt ovan beskrivning. Så länge partiets valsedlar finns tillgängliga i lokalen fyller röstmottagarna på i valsedelställen varefter de börjar ta slut i ställen.

Partiföreträdare har rätt att kontrollera valsedelställen. Detta görs i samråd med röstmottagarna för att inte störa röstmottagningen.

Gränser för propaganda vid röstmottagningsställen

De partier som kommer ha aktivitet i Växjö kommun i samband med valet måste följa de lagar och regler som finns kring politisk propaganda vid våra vallokaler och röstningslokaler. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Valnämnden vill därför be samtliga partier att politisk aktivitet i anslutning till våra röstmottagningsställen utförs med omdöme och med respekt för väljarens rätt att inte utsättas för påverkan eller hinder när hen är på väg för att rösta.

Senast uppdaterad: 16 april 2024