Protokoll, föredragningslista och kallelse, samhällsbyggnadsnämnden

Här hittar du samhällsbyggnadsnämndens protokoll, föredragningslista och kallelse till samhällsbyggnadsnämndens möten.

Samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt förteckningen nedan. *= myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

Tid: 27 juni, klockan 14:00
Plats: Växjösalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från ledamöter och förvaltning
 5. Redovisning av delegationsbeslut
 6. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 7. Budgetuppföljning
 8. Handlingsplan ekonomi i balans 2024
 9. Medborgarförslag om att anlägga nytt övergångsställe vid nya Räppevallen
 10. Stadsdelsindelning mellan Öster och Centrum
 11. Investeringsprojekt Externslammottagning vid Utjämningsmagasinet
 12. Investeringsprojekt Förnyelse av vatten och avlopp i Berghallagatan
 13. Investeringsprojekt - Kraftsamling Växjö centrum
 14. Projekt Sandgärdsgatan - Renovering av gaturummet och ledningsutbyte
 15. Revidering av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, juni 2024
 16. Vatten- och avloppstaxa Växjö kommun 2025
 17. Exploateringskalkyl för Öjaby 9:4
 18. Exploateringsavtal för Öjaby 9:4
 19. Beslut om godkännande
  Detaljplan för ÖJABY 9:4 m.fl. (Norra Öjaby), Öjaby
 20. Beslut om granskning
  Detaljplan för Kv LASSASKOG, Hov
 21. Beslut om uppdrag
  Planprogram för Teleborgsvägen, Teleborg, Växjö
 22. Planbesked för bostäder
  HOLLSTORP 7:30, Högstorp
 23. Planbesked för bostäder, kontor och handel
  SMÄLTAREN 5-7, Västra mark
 24. Planbesked för bostäder
  MJÄRDEN 1, Hov
 25. Beslut om samråd
  Detaljplan för Torsås 7:115 m.fl. (Soltomten), Ingelstad
 26. *TORSÅS 5:16, Ingelstad
  Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 12 lägenheter

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024